LR vill gå längre än vad utredarna kring statlig styrning föreslår

Lärarnas Riksförbunds syn på utredningarna om ökat statligt ansvar för grundskolan och gymnasieskolan

Lärarnas Riksförbund har svarat på remiss på två viktiga utredningar som berör statlig styrning av skolan. Det handlar om Björn Åstrands utredning om förbättrad likvärdighet och minskad segregation i grundskolan samt Lars Stjernkvists utredning om planering och dimensionering av gymnasieskolan.

Båda utredningarna är mycket viktiga som underlagsmaterial i en kommande statlig utredning om ett eventuellt förstatligande av skolan.

Lärarnas Riksförbund vill gå längre än de förslag som de båda utredarna presenterar, vilket innebär en statlig finansieringsmodell för såväl grundskola som gymnasieskola. Trots detta har förbundet valt att tillstyrka stora delar av Björn Åstrands utredning, då förslagen där har en tydlig riktning mot ett ökat nationellt ansvarstagande för grundskolan. Stjernkvists förslag kring gymnasial utbildning (gy och vux) är mer problematiska.


En mer likvärdig grundskola

Det är framförallt tre huvudområden som berörs i Åstrands utredning om grundskolan. Det handlar om införandet av en statlig regional nivå för myndighetsansvar, en ny gemensam skolvals- och antagningsprocess, samt förändringar i grundskolans finansiering.

Regional nivå

Utredaren föreslår att Skolverket regionaliseras och att den regionala nivå får uppgifter som handlar om skolval och antagning, statliga stödinsatser till huvudmän och skolor, viss resurstilldelning, ansvar för kompetensutvecklingssatsningar för lärare och rektorer, samt den statliga regionala nivån ska vara mer delaktig i dimensionering av skolenheter i regionen.

Förbundet bejakar detta förslag, men anser att den regionala (det regionaliserade Skolverket) nivån måste vara beredd på att ta ytterligare ansvar inom ramen för en kommande statlig skola.

Skolval och urvalsregler till skolor

Här föreslår utredningen att hela processen kring skolval och antagning ska centraliseras och omhändertas av staten, istället för att varje huvudman sköter sitt, som är fallet idag. Obligatoriskt skolval föreslås också, liksom förändrade urvalsregler för både kommunala och fristående skolor. Det beryktade kösystemet ska avskaffas och istället ska lottning tillåtas för översökta skolor. Det ska även bli möjligt att använda sig av kvoter i syfte att bryta segregationen.

LR tillstyrker dessa förslag, men anser att det är viktigt att centraliseringen av skolvals- och antagningssystemet samt förändringarna av urvalsreglerna måste komma på plats innan ett obligatoriskt skolval kan införas.

Förändringar i finansieringen

Utredningen föreslår att befintliga öronmärkta statsbidrag ska slås ihop och bilda ett sektorsbidrag, men att ett större sektorsbidrag som omfattar hela undervisningskostnaden i grundskolan ska utredas vidare.

Det föreslås också att friskolor ska finansieras efter det ansvar de tar. Det innebär att friskolor i praktiken har (och har haft) lägre kostnader eftersom de inte har skolpliktsansvar för alla elever, liksom att de kan bestämma maxantal elever i sin organisation. Kommuner däremot måste planera för att kunna ta emot alla elever genom skolplikten, samt att den kommunala skolan påverkas av variationerna över tid i elevkullarnas storlek. Det innebär att friskolorna idag blir överkompenserade och att skolpengen därför behöver anpassas till detta.

Förbundet anser att utredningen om ett större sektorsbidrag för grundskolan måste skyndas på och att en sådan modell införas så fort som möjligt. Vidare bör ersättningen till friskolorna sänkas, så länge inte friskolor agerar på lika villkor som kommunala skolor.


Förbättrad planering och dimensionering i gymnasieskolan och Komvux

Denna utredning är mer av en besvikelse, med tanke på de stora reformbehov som finns inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Lars Stjernkvist, som själv är kommunalråd i Norrköping, hade möjlighet att föreslå stora strukturella förändringar i syfte att förbättra både finansiering och dimensionering av gymnasial utbildning inom båda skolformer. Istället har utredningen valt att värna det kommunala självstyret och de privata huvudmännens frihet, och föreslår således endast marginella förändringar till det bättre.

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Utredaren föreslår att kommuner ska samverka kring dessa frågor mer än idag och att Skolverket till att börja med ska utarbeta planeringsunderlag för hur behoven ser ut gällande olika gymnasiala utbildningar, till exempel hur många platser det ska finnas på byggprogrammet i en region. I ett andra steg, efter några år, ska Skolverket utarbeta tvingande regionala ramar för utbildningarna inom regionen. Utredningen konstaterar att friskolor inte kan tvingas in i samarbeten och att de därför inte kan delta på lika villkor i den föreslagna modellen.

LR tycker det är bra att utredningen föreslår visst ökat ansvarstagande, men underkänner resonemangen om kommunalt samarbete/samverkan. Istället bör staten, via en regional myndighetsorganisation, ta ett fastare grepp om planerings och dimensioneringsfrågan – både när det gäller utbildningsvägar och etablerandet av skolenheter.

Gymnasieskolans finansiering

Utredningen föreslår endast att finansieringen ska bli mer kompensatorisk. Förslaget går ut på att kommuner i ett samverkansområde ska kunna göra avdrag eller tillägg om 5 000 kronor per år för en elev som väljer skola i annan kommun (eller friskola). Tillägg om eleven har svaga betyg från grundskolan och därmed förväntas behöva mer stöd, och avdrag om eleven har höga betyg.

Förbundet anser att finansieringsförslaget är alldeles för tamt och dessutom felkonstruerat, med tanke på hur elevsammansättningen ser ut i olika kommuner och hur elever söker utbildning. Det behövs istället en tydlig statlig finansiering av undervisningskostnaden med tydliga kompensatoriska inslag. Gymnasieskolans finansiering behöver alltså reformeras i grunden, enligt förbundets mening.


Mer inom ämnet

Modellen för en mer likvärdig skola

Modellen för en mer likvärdig skola

Vi vill ha ett modernt statligt huvudmannaskap och har därför tagit fram en egen modell för de skolor som i dag är kommunala.

Läs mer
Bok: Likvärdig skola

Bok: Likvärdig skola

I denna antologi har Lärarnas Riksförbund samlat framstående personer från skola, akademi, media och politik för att diskutera vad som krävs för att v...

Läs mer om boken
Bok: Kommunaliseringen av skolan

Bok: Kommunaliseringen av skolan

En bok som sammanfattar kommunaliseringens historia och skildrar dess följder för den svenska skolan. I Kommunaliseringen av skolan ger pedagoger, ...

Läs mer om boken

Mer inom ämnet