Lärarlönelyftet

Så tycker Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund välkomnar reformen, även om den inte fullt ut motsvarar det som förbundet arbetat för. Vi arbetar därför för en löneuppvärdering för alla lärare samt för att lärare inom vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare ska omfattas av statliga lönesatsningar.

Lärarlönesatsningen, tillsammans med karriärstegsreformen, innebär att staten tillför drygt 4,5 miljarder kronor per år till den totala lönesumman för landets lärare, vilket är unikt i förhållande till andra yrkesgrupper.

Beroende på hur huvudmännen fördelar medlen kommer reformen att räcka till mellan
51 000 och 72 000 lärare jämfört med de 17 000 lärare som omfattas av en fullt utbyggd karriärstegsreform. Det kommer på sikt att påverka alla lärares löner i rätt riktning.

Tillskott på 3 miljarder kronor på årsbasis

Lärarlönesatsningen är en bekräftelse på vad förbundet länge hävdat, nämligen att de ansvariga - huvudmännen i kommunal och privat sektor - inte lyckats skapa en rimlig lönebild för lärare eller tillräckliga lönemässiga incitament för att utvecklas som lärare och göra karriär ”i yrket”.

Lärarlönesatsningen ska inte innebära mindre löneökningar för dem som inte får ta del av den statliga lönesatsningen. Satsningen innebär istället ett tillskott på 3 miljarder kronor på årsbasis till den totala lönesumman för lärarna. Regelverket anger att löneökningarna inom lärarlönesatsningen ska vara utöver ökningar inom ramen för ordinarie lönerevision.

Den modell regeringen valt innebär, i likhet med karriärstegsreformen, att vissa lärare premieras. Det kan förstås aldrig bli fullt ut rättvist men förbundet anser att alternativet, det vill säga att säga nej till lönesatsningen, inneburit att vi riskerat gå miste om tre miljarder kronor till lärarnas totala lönesumma. Ett sådant ställningstagande hade varit svårt att försvara.

Permanenta höjningar av lärarnas fasta löner

Från Lärarnas Riksförbunds sida ska vi ligga på och uppmuntra varje huvudman att ta chansen att höja lärarlönerna med hjälp av de statliga medlen. Förbundet anser bland annat att satsningen ska användas till permanenta höjningar av lärarnas fasta löner. Det ska inte vara ett lönetillägg eller ersättningar för tillfälliga projekt utan en permanent löneökning för de lärare som omfattas.

För att reformen ska vinna legitimitet i hela lärarkåren är det också oerhört viktigt att riktlinjer och kriterier följs, när medlen fördelas. Huvudmannen måste också ha ett tydligt, transparent system för fördelningen.

Mer om lärarlönelyftet

Syftet med löneökningarna är att de ska bidra till

  • ökad kvalitet i undervisningen
  • förbättrade kunskapsresultat
  • verksamhetens utveckling i övrigt.

Det poängteras också att kommunerna, enligt skollagen, ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Det är huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som kan få del av statsbidraget.

Medlen får användas till lönehöjningar till legitimerade lärare som arbetar i skolformerna som nämnts ovan, legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass samt behöriga fritidspedagoger som arbetar i fritidshemmet. Med legitimerade lärare likställs de utan legitimation som är tillsvidareanställda enligt undantagsreglerna i skollagen (yrkeslärare, modersmålslärare, lärare som undervisar på engelska samt lärare i waldorfskolor).

Lärare i vuxenutbildning eller studie- och yrkesvägledare omfattas inte av lönesatsningen, eftersom medlen syftar till att öka undervisningens kvalitet i av regeringen särskilt utpekade skolformer. Av promemorian som låg till grund för förordningen framgår att sådana personer som har en lärar- eller förskollärarlegitimation men som arbetar i någon form av ledande befattning i verksamheten — och på så vis bidrar till utvecklingen av undervisningens kvalitet på olika sätt — kan omfattas av löneökningarna.

Läraren, förskolläraren eller fritidspedagogens arbetsuppgifter ska till största delen bestå av

  • undervisning
  • uppgifter som hör till undervisningen
  • eller andra uppgifter av pedagogisk natur.

Den som kommer i fråga för lönesatsningen ska också vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs samt ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor.

Dessutom ska ett eller flera av dessa kriterier vara uppfyllda:

  • Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningen innehåll, metoder och arbetssätt.
  • Tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden.
  • Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

För att få del av statsbidraget ska huvudmännen, utöver vad som följer av ordinarie lönerevision, höja lönen för berörda lärare med en summa som totalt sett motsvarar statsbidragsbeloppet. Medlen får inte användas som en del av lönen för en nyanställd lärare.

Den genomsnittliga löneökningen bland berörda lärare ska ligga mellan 2 500 och 3 500 kronor. Det finns ingen begränsning, vare sig uppåt eller nedåt, när det gäller den individuella löneökningen. En person kan få 1 000 kronor och en annan 4 000 kronor, eller mindre eller mer. Även den som innehar en statligt finansierad karriärtjänst (förstelärare eller lektor) kan omfattas av lärarlönesatsningen.