Skyddet för den personliga integriteten

Lärarnas Riksförbund överlämnar härmed yttrande över Justitiedepartementets delbetänkande Skyddet för den personliga integriteten — Kartläggning och analys (SOU 2007:22).

Publicerad

Integritetsskyddskommittén anger i sin sammanfattning att delbetänkandet innehåller en bred kartläggning och analys av lagstiftningen som rör den personliga integriteten. Däremot innehåller inte delbetänkandet några förslag eller överväganden till ny lagstiftning.

I kapitel 19 avseende skola och skolhälsovård konstateras att skyddet för den enskildes personliga integritet har förbättrats genom den nya lagstiftningen till skydd för kränkning av elever.

Den ökade dokumentationen av elevernas prestationer och allmänna hälsotillstånd innebär att det blir enklare att sammanställa och erhålla integritetskänslig information. Ett exempel på detta är de individuella utvecklingsplanerna som kan innehålla känsliga uppgifter om eleverna. Skolan har också till uppgift att upprätthålla ordning och säkerhet på skolan. I utredningen ifrågasätts om de oklara reglerna innebär en ökad risk för att elevens integritet kränks vid till exempel omhändertagande av farliga föremål eller mobiltelefoner.

Lärarnas Riksförbund är positiva till en eventuell översyn av skyddet för den personliga integriteten för elever. Det förutsätter dock att man samtidigt utreder vilka konsekvenserna blir för lärarna och undervisningen av eleverna. Detta är något som måste tas upp i integritetskommitténs slutbetänkande. En allt större dokumentation av eleverna förutsätter att lärarna är väl informerade om hur dokumentationen ska hanteras så att skyddet för den personliga integriteten efterlevs. På samma sätt är det viktigt att frågor som rör ordning och säkerhet regleras på ett tydligt sätt så att förbundets medlemmar får möjlighet att ingripa samtidigt som skyddet för elevernas integritet bibehålls.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55