Tydligare ledarskap i skolan och förskolan

Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet yttrat sig över Ds 2007:34, Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - förslag till ny rektorsutbildning. 

Sammanfattning av Lärarnas Riksförbunds synpunkter  

Förbundet tillstyrker; 

  • Att den statliga rektorsutbildningen blir obligatorisk
  • Att utbildningen är akademisk och ligger på avancerad nivå
  • Att utbildningen börjar snarast efter tillträdet, dock måste tid för senast start efter tillträdet specificeras. 

Förbundet avslår; 

  • Att rektorsutbildningen ska upphandlas vart sjätte år.