Kursplaner för lärlingsutbildning

Lärarnas Riksförbund anser att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kännetecknas av hög kvalitet. Att en stor del av de 2500 gymnasiepoängen satsas för arbetsplatsförlagt lärande är viktigt. Därför är det av vikt att kursplaner inom det arbetsplatsförlagda lärandet preciseras. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund välkomnar att kursplanerna för de föreslagna kärnämneskurserna är mindre omfattande än vad kärnämnena är inom den nuvarande gymnasieskolan. Detta ger utrymme för ett större antal poäng i karaktärsämneskurserna. Vi ser som positivt att elever ges möjlighet att välja att läsa in de "ordinarie" kärnämnena eller vissa av dessa.

För elever som väljer att läsa kurser utöver de stipulerade 500 p kommer dessa ytterligare kurser att utgöra utökade studiekurser, eftersom förordningen stadgar att den arbetsplatsförlagda delen minst ska omfatta 1250 p. Detta bör tydligt utsägas i det informationsmaterial som Myndigheten för skolutveckling tillhandahåller för att uppmärksamma eleverna på detta förhållande. 

I förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning anges att det för den arbetsplatsförlagda delen ska finnas en eller flera kursplaner. I Skolverkets utskickade material finns endast en övergripande kursplan. Ska övriga kursplaner utarbetas som lokala kursplaner? Hur garanteras då den nationella likvärdigheten i utbildningen? 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55