Legitimation och skärpta behörighetsregler

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om lärarlegitimation och tydligare behörighetsregler. Införandet av en lärarlegitimation är en nödvändig markering som visar att staten är beredd att ta ett större ansvar för likvärdigheten i den svenska skolan. Förbundet bejakar utredningens fokus på kvalitet, förbättrade elevresultat och skolans likvärdighet.

Förbundet har påtalat vikten av att lärarutbildningen specialiseras tydligare mot olika ämnen och skolformer, något som får stöd i utredarens förslag om en tydligare stadieindelning och bestämda behörigheter. Lärarnas Riksförbund instämmer med utredarens uppfattning att det krävs tydligare indelning i olika lärarkategorier, behöriga speciallärare samt djupare ämneskunskaper ju äldre eleverna blir.

Förbundets uppfattning är att en lärarlegitimation stärker yrkets identitet på ett positivt sätt och att den kommer att utgöra ett stöd för det goda arbete som utförs av Sveriges lärare.