Riksrekryterande gymnasialspetsutbildning

Lärarnas Riksförbund har ställt sig mycket positivt till att spetsutbildningar skapas i fler ämnen än vad som tidigare varit fallet.
Att en försöksverksamhet kommer till stånd är bra för att man på så sätt ordentligt kan utvärdera verksamheten innan den permanentas. 

Lärarnas Riksförbund tillstyrker innehållet i de av Skolverket föreslagna föreskrifterna om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Samtidigt vill vi göra en del påpekanden, som vi anser vara viktiga för utformningen och innehållet i spetsutbildningarna.