Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Förbundet tillstyrker i huvudsak de förslag som föreslås i departementets promemoria. 

Lärarnas Riksförbund vill dock understryka vikten av långsiktighet. Förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen får inte rubbas.

Förbundet kräver därför att det måste bli ett slut på de omvälvande förändringar som präglat försäkringen de senaste åren.