Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet

Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet lämnat yttrande om Fristående skolor och enskild förskoleverksamhet. Förbundet väljer att endast beröra de delar som handlar om de fristående skolorna.

Lärarnas Riksförbund vill poängtera att helhetsanalysen av det svenska skolväsendet sedan friskolereformens (valfrihetsreformen) införande fortfarande saknas. Detta är ingen kritik mot föreliggande utredning, snarare kritik mot uppdragsgivaren som fortfarande inte beslutat att utreda konsekvenserna av 1990-talets utbildningspolitiska reformer.