Sverige för nyanlända — värden, välfärdsstat, vardagsliv

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget. 

Förbundet anser att det är av mycket stor vikt att nyanlända ges relevant samhällsinformation för att på bästa vis integreras i det svenska samhället.

För att lyckas upprätthålla kvaliteten bör undervisning integreras med SFI-utbildningen. Den föreslagna utbildningen ställer som utredaren beskriver höga krav på dem som ska genomföra den. Lärarnas Riksförbund anser därför att det bör vara utbildade och behöriga lärare med erfarenhet av vuxenutbildning som ska hålla i kurserna.

Promemorian som avses heter Sverige för nyanlända - värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16).