Om Skolverkets nya ämnesplaner

Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag till nya ämnesplaner, kurser i inriktningar och programfördjupningar. 

Lärarnas Riksförbund välkomnar den nya strukturen i ämnesplanerna och tillskapandet av "centralt innehåll" för varje kurs.

Lärarnas Riksförbund efterlyser omfattande centrala insatser för att fortbilda lärarna i hur de nya ämnesplanerna är tänkta att styra samt hur kriteriesystemet skall tolkas, förstås och tillämpas.

Promemorian som avses heter Skolverkets förslag till nya ämnesplaner samt ämnen och kurser i inriktningar och programfördjupningar (Dnr 2009:520).