Vändpunkt Sverige — ökat intresse för matematik, naturvetenskap och teknik

Förbundet framhåller att många av de förslag som framkommer i utredningen berör de flesta ämnesområden i den svenska skolan eller på annat sätt är allmängiltiga för det svenska utbildningssystemet. 

Många av de åtgärder som föreslås skulle därför behöva behandlas mer generellt. Detta gäller inte minst det faktum att lärare måste erbjudas konkurrenskraftiga löne- och arbetsvillkor.

Sammanfattning av förbundets synpunkter på delegationens förslag 

Lärarnas Riksförbund anser 

 • att de resurser som föreslås för samverkan mellan skola och arbetsliv samt initiativ och projekt inte är tillräckliga för att kunna göra någon större effekt
 • att förslagen om utveckling av undervisningen i högskolan i första hand borde inriktas mot att försöka åstadkomma en ökning av den lärarledda undervisningstiden
 • att det saknas en fullständig analys av de konsekvenser nuvarande dimensionering av lärarutbildningen får för snedrekryteringen av lärare i olika ämnen och därpå följande brist på lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik 

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen angående: 

 • Nationell kompetensstrategi
 • Kommission för teknik och naturvetenskap
 • Rekryteringskampanj till lärarutbildningen
 • Riktad fortbildning till lärare och studie- och yrkesvägledare
 • Utveckling av undervisningen i skolan
 • Övergången mellan skola och högskola
 • Plattform teknik och naturvetenskap

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen angående: 

 • Teknik- och naturvetenskapskommuner
 • Ytterligare förkortad lärarutbildning för ämnessakkunniga.

Promemorian som avses heter SOU 2010:28 Teknikdelegationens betänkande; Vändpunkt Sverige — ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT.