Spetsutbildning inom grundskolan

Lärarnas Riksförbund tillstyrker den föreslagna försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan. 

Publicerad

Särskilda synpunkter på förslaget

Lärarnas Riksförbund är av den bestämda uppfattningen att Sverige inte bara ska dela ut nobelpriset utan även få nobelpriset. Vi har vid flera tillfällen betonat vikten av att alla elever ska få rätt att utveckla sin fulla potential i grundskolan.

För att optimera kunskapsutvecklingen i grundskolan bör lektorstjänster inrättas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Genom en nära anknytning till forskningen kan undervisningen utvecklas så att både elever med gynnsamma och mindre gynnsamma förutsättningar kan prestera bättre, utan speciallösningar.

Lärarnas Riksförbund anser att det finns behov av att inrätta spetsutbildningar i fler ämnen och i samtliga kommuner. Efter utvärdering och förändring utifrån utvärderingen bör försöksverksamheten skyndsamt övergå till reguljär verksamhet.

Remissvaret avser förslaget om inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan (U2010/4818/S).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55