Stärkt skydd mot åldersdiskriminering

Lärarnas Riksförbund tillstryker utredningens förslag till en utvidgning av skyddet mot åldersdiskriminering till att gälla även de samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen som i dag saknar sådant skydd. Lärarnas Riksförbund bejakar även de undantag från förbud mot åldersdiskriminering som utredningen har föreslagit. 

Lärarnas Riksförbund har noterat att pensionsåldern i det allmänna medvetandet, så även bland arbetsgivare, många gånger fortfarande anses vara 65 år samtidigt som den lagstadgade rätten att kvarstå i anställning gäller fram till 67 års ålder. Detta leder till att arbetstagare i åldern 65-67 år är särskilt utsatta för risken att särbehandlas i arbetslivet. Lärarnas Riksförbund anser därför att Diskrimineringsombudsmannen bör ha en förstärkt tillsyn av arbetsgivares behandling av just denna åldersgrupp.

Yttrandet avser betänkandet av utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering "Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering" (SOU 2010:60).