Synpunkter på betänkandet om romers rätt

Lärarnas Riksförbund instämmer i att romer fullt ut ska kunna vara delaktiga i det svenska samhällslivet, skolan och arbetslivet. Detta gäller dock för alla minoriteter såväl de nationellt erkända som andra. 

Publicerad

Avseende förslagen i avsnittet Rätt till utbildning menar förbundet att detta borde kunna tillgodoses under gällande lagstiftning och om så inte är fallet bör hela lagstiftningen ses över och inte endast villkoren för en av våra nationella minoriteter.

Lärarnas Riksförbund uppfattar att skolorna, skolhuvudmännen, skolinspektionen och så vidare har redan de uppdrag som föreslås i betänkandet. Dock är efterlevnaden otillräcklig men det gäller inte enbart romer utan även andra individer och grupper av individer.

Förbundet anser att ett ökat statligt ansvarstagande för skolans finansiering är den lösning som borde ligga närmast till hands för att åstadkomma en mer likvärdig skola för alla.

Synpunkterna avser förslaget SOU 2010:55, Romers rätt - en strategi för romer i Sverige.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55