Synpunkter på förslaget till områdesbehörigheter

Lärarnas Riksförbund anser att förslaget till områdesbehörigheter har sådana brister att ett omarbetat förslag bör skickas ut på remiss till samtliga berörda instanser. 

Förbundet har i sina remissvar avseende förslaget till ny lärarutbildning betonat vikten av skärpta behörighetskrav för antagning till utbildningen. Detta var också något som tydligt formulerades i betänkandet En hållbar lärarutbildning.

Lärarnas Riksförbund anser inte att det förslag som Högskoleverket presenterat lever upp till dessa krav. För att kunna utbilda lärare F-3 och 4-6 inom det givna poängomfånget krävs att de antagna har djupare kunskaper i framför allt matematik och svenska. För grundlärare 4-6 ges dessutom tre olika inriktningar där det bör ställas krav på olika förkunskaper. Även för antagning till ämneslärarutbildningen anser förbundet att kraven i förslaget är för lågt ställda för flera ämnen. 

Det är inte rimligt att merparten av lärosätena ska söka tillstånd för att kunna ställa högre behörighetskrav något som blir tvunget då de föreslagna kraven i flera fall ligger under de krav lärosätena idag ställer för motsvarande utbildning eller för fristående kurser inom ämnena. 

Synpunkterna avser förslaget till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen.