Lärling — en bro mellan skola och arbetsliv

För Lärarnas Riksförbund är det viktigt att förutsättningarna för all form av utbildning i skolväsendet är tydligt klargjorda. Förbundet bejakar därför utredningens uppdrag att klargöra förhållandena kring elever i gymnasial lärlingsutbildning. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att många förslag i utredningen bidrar till detta, varför förbundet tillstyrker merparten av förslagen.

Lika viktigt som att förutsättningarna för utbildning är tydligt klargjorda, är att utbildningen är fullt ut finansierad. Lärarnas Riksförbund bedömer att starten av permanent gymnasial lärlingsutbildning kommer att kräva stora resurser, vilket ställer krav på den statliga finansieringen. Förbundet anser att vissa av de förslag som lämnas i utredningen är underfinansierade.

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget till en lag om gymnasial lärlingsanställning.

Remissvaret avser "Lärling — en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19)". 

Förbundets synpunkter på utbildningsdepartementets promemoria "Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning (U2010/5775/G)" bifogas detta remissvar. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55