Nya direktivet om föräldraledighet

I departementspromemorian "Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet" (Ds 2010:44), görs bedömningen att den svenska lagstiftningen redan uppfyller föräldraledighetsdirektivets krav.

Det nya direktivet föranleder således inte någon ändring av aktuell lagstiftning.

Lärarnas Riksförbund delar denna bedömning.

Lärarnas Riksförbund yttrande avser departementspromemorian "Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet" (Ds 2010:44).