Synpunkter på remiss om flexibel skolstart

Lärarnas Riksförbund avstyrker utredningens förslag om försöksverksamhet med flexibel skolstart. Såväl forskning som beprövad erfarenhet strider mot utredningens förslag, viltet statens utredare också påpekar. 

Publicerad

Det faktum att flexibel skolstart i praktiken tenderar att öka mängden eget arbete för eleverna, på bekostnad av strukturerad lärarledd undervisning, är tvärt emot vad forskning lyfter fram som gynnsam för ökad måluppfyllelse.

Det är egentligen direktivet som dens statliga utredaren haft att arbeta efter som ska kritiseras. det visar nämligen att förslaget om flexibel skolstart svårligen kan handla om ökad måluppfyllelse för eleverna. Snarare har direktivet formulerats politiskt i syfte att öka valfriheten för föräldrar, men framförallt öka valfriheten för skolans huvudmän att kunna bedriva skola på olika sätt. Flexibel skolstart skulle också tjäna som murbräcka i syfte att så småningom bryta upp andra strukturer som ska garantera elever i grundskolan likvärdig utbildning, såsom timplan. Detta är något som också antyds i remissen.

Lärarnas Riksförbunds synpunkterna avser remissen I rättan tid? (SOU 2010:67) 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55