Gymnasiesärskoleutredningen

Lärarnas Riksförbund anser att Gymnasiesärskoleutredningens förslag till ny struktur för gymnasiesärskolan i grunden är bra och tillstyrker till stora delar förslaget med några få undantag. 

De områden där förbundet inte delar utredarens syn gäller främst förslaget att inrätta gymnasial lärlingsanställning. Förbundet hänvisar till sitt avstyrkande av förslaget i Lärlingsutredningens slutbetänkande (Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv)