Utsatta barn i skolan

Lärarnas Riksförbund har länge påtalat bristen på likvärdighet när gäller svensk skola - både när det gäller jämförelser mellan elever, skolor och kommuner och jämförelser över tid. Lärarnas Riksförbund finner det därför glädjande att regeringen har tillsatt en utredning för översyn av skolans arbete med utsatta barn. 

Idag saknas kompetensen i många kommuner när det gäller resursfördelning och stödinsatser för barn och elever i behov.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag.