Förslag till en nationell referensram

Lärarnas Riksförbund väljer att endast lämna synpunkter på de delar av förslaget som rör grund- och gymnasieskola samt motsvarande skolformer. 

Förbundet avstyrker förslaget att inordna grundskolan på nivå 2 och att inordna gymnasieskolan på nivå 4. Lärarnas Riksförbund anser att det svårligen går att inordna grundskolan i ett system av detta slag.