Skolverkets samråd kring legitimation

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till föreskrift om ansökan om legitimation.

När det gäller § 7 i föreskrifter för ansökan vill Lärarnas Riksförbund dock betona vikten av att de enskilda lärarna inte får hamna i kläm mellan två myndigheter. Det behöver därför klargöras huruvida universitet och högskolor är skyldiga att utfärda det dokument som efterfrågas.