Översyn av sjukförsäkringen

Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om att sjukpenning på fortsättningsnivå ska kunna betalas ut för ytterligare dagar om det - utöver gällande kriterier - på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte göra så. 

Eftersom varje försäkringsfall är unikt i sig, är det mycket viktigt att de specifika kriterier som finns i de nuvarande undantagen, kompletteras med ett oskälighetsbegrepp som inte bör få tillämpas alltför restriktivt.