Studiemedel för gränslös kunskap

Ett väl fungerande studiemedelssystem är viktigt utifrån såväl individens som samhällets perspektiv. Därför anser Lärarnas Riksförbund att det är positivt att man ser över det svenska studiemedelssystemet för studier utomlands.

Lärarnas Riksförbund anser att det är positivt om det blir tydligare regleringar och definitioner i både studiestödslagen och i studiestödsförordningen när det gäller utlandsstudier och studiemedel. Det är viktigt att regeringens mål med utlandsstudier tydligare kommer till uttryck i lagstiftningen. Dessutom är det viktigt att regelverket anpassas till EU-rätten som är tvingande.