Behörighet att undervisa i ämnen som inte är yrkesämnen

Lärarnas Riksförbund ser stora problem med att besvara förslaget. Det skulle bland annat behövas en djupare diskussion kring vilka ämnen som ska hanteras. 

Lärarnas Riksförbund föreslår att Skolverket samlar berörda organisationer till ett samråd där frågorna kan diskuteras mera principiellt. Därefter kan synpunkter lämnas.