Behörighet att undervisa i vissa ämnen

Lärarnas Riksförbund anser att föreliggande förslag är väsentligt mer tydligt och enhetligt än det förslag som tidigare presenterades. Förbundet uppskattar att vårt önskemål om samråd hörsammades och ser att mycket av det som behandlades där har påverkat förslagets utformning. 

Avseendet förslaget att klassificera specialidrott som yrkesämne anser förbundet att detta vore olyckligt. Inte minst för att det redan utbildas ämneslärare med kombinationen idrott och hälsa och specialidrott.

De lärare som idag undervisar i specialidrott har antingen en lärarutbildning och ledarutbildning i sin idrott eller endast ledarutbildning. Ingen har hittills utbildat sig för detta ämne inom yrkeslärarutbildningen.

De lärare som har ledarutbildning men ingen lärarutbildning, och därmed i dagsläget inte kan få legitimation, bör ges möjlighet att utbilda sig enligt förordning 2011:686 om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (Kpu).