Skolans dokument - insyn och sekretess

Lärarnas Riksförbund ha beretts tillfälle att yttra sig över utbildningsdepartementets betänkande "Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58). Förbundet välkomnar utredningen men flaggar för fler administrativa uppgifter för lärare och anser att även fristående skolor ska omfattas av bestämmelserna.

Lärarnas Riksförbund välkomnar utredningen och att det i betänkandet på ett uttömmande sätt redovisas de överväganden och det starka behov som råder för att bringa klarhet och förenkla sekretessen avseende skolans dokument.

Lärarnas Riksförbund är väl medvetet om att dokumentationen om enskilda elever i den ordinarie undervisningen, liksom tillgängligheten till denna dokumentation ökar och därmed givetvis också innebär en ökad risk ur integritetssynpunkt. Oroande är det faktum att utvecklingen går mot att Lärarnas Riksförbunds medlemmar åläggs ytterligare arbetsuppgifter av dokumenterande innehåll utan att hänsyn från arbetsgivarens sida tas till den tid och arbetsinsats som detta arbete ofrånkomligen kräver.

Reglerna om tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen om allmänna handlingars offentlighet och sekretess gäller inte för fristående skolor och annan enskilt bedriven verksamhet. Drygt 12 procent av Lärarnas Riksförbunds yrkesverksamma medlemmar arbetar inom friskolesektorn. Lärarnas Riksförbund önskar att även i detta sammanhang ge uttryck för den bestämda uppfattningen att de bestämmelser om allmänna handlingar och registrering som gäller för offentliga verksamheter även ska omfatta handlingar i enskilda verksamheter. Detta för att säkerställa likabehandling av såväl lärare som elever oavsett huvudman och främja rättssäkerheten mellan enskilda och offentliga huvudmän.

Mot denna bakgrund får Lärarnas Riksförbund ändå välkomna att bestämmelserna om tystnadsplikt vid hantering av aktuella handlingar så långt som möjligt motsvarar den sekretess som föreslås för motsvarande verksamhet med offentlig huvudman.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55