Utredning av trakasserier och kränkande behandling

Lärarnas Riksförbund anser inte att utredningsansvaret för trakasserier och kränkande behandling bör delegeras till enskilda lärare. Ansvaret för utredningen ska i första hand ligga på rektor eller annan personal i ledningsfunktion. 

Lärarnas Riksförbund har getts tillfälle att yttra sig över Skolverkets förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt kommentarer till råden.

Enligt kommentarerna till de allmänna råden har huvudmannen möjlighet att delegera genomförandet av utredningen av trakasserier och kränkande behandling till rektor, förskolechef eller annan personal.

Lärarnas Riksförbund anser inte att utredningsansvaret bör delegeras till enskilda lärare. Ansvaret för utredningen i dessa frågor ska istället i första hand ligga på rektor eller någon annan personal i ledningsfunktion. I andra hand bör utredningsansvaret delegeras till personalkategorier som redan har en utredningsfunktion och en utbildning i offentlighets- och sekretessbestämmelser, till exempel skolkurator, skolpsykolog eller skolsköterska.