Skolverkets översyn av kursplaner för viss vuxenutbildning

Lärarnas Riksförbund stödjer i allt väsentligt Skolverkets förslag till utformning av kursplanerna. Förbundet anser dock att vissa av de avsteg från grundskolans kursplaner som görs i Skolverkets förslag är omotiverade. 

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter Skolverkets översyn av kursplaner för viss vuxenutbildning.

Lärarnas Riksförbund stödjer i allt väsentligt Skolverkets förslag till utformning av kursplanerna. Förbundet anser dock att vissa av de avsteg från grundskolans kursplaner som görs i Skolverkets förslag är omotiverade. Exempelvis saknar förbundet resonemang i konsekvensutredningen kring vilka ytterligare effekter de "luftigare" centrala innehållen kan få, annat än att det kan leda till en flexibilitet som gynnar de vuxna studerande. Förbundet efterlyser resonemang om vilka konsekvenser det kan få för elever som går vidare till gymnasial vuxenutbildning samt vilka konsekvenser det får för jämförbarheten mellan kurser i grundläggande vuxenutbildning och grundskolan.

Med anledning av den korta svarstiden på remissen har Lärarnas Riksförbund inte kunnat inhämta synpunkter från våra respektive ämnesforum. Därför har förbundet valt att endast rikta in sig på en kursplan, nämligen samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning.