Tydligare stöd kring skriftliga omdömen krävs

Mer och tydligare stöd för lärarna behövs när det gäller skriftliga omdömen, vilket är nödvändigt för att säkra likvärdigheten och begränsa lärarnas arbetsbelastning. Detta framkommer i ett remissvar till Skolverket.   

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skolverkets remiss "Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen".

Förbundet har tidigare riktat hård kritik mot delar av sakinnehållet, exempelvis möjligheten att sätta lokalt utarbetade betygsliknande skriftliga omdömen. Denna kritik kvarstår. Vidare är de allmänna råden med kommentarmaterial fortfarande otillräckliga, de dessa även bör åtföljas av standardiserade exempel på hur IUP och skriftliga omdömen kan se ut.

 

Särskilt när det gäller skriftliga omdömen behövs mer och tydligare stöd för lärarna. Detta är nödvändigt för att säkra likvärdigheten och begränsa lärarnas arbetsbelastning. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55