Regeringen måste ange tydlig tidpunkt för när legitimationen träder i kraft

Lärarnas Riksförbund kan ställa sig bakom Skolverkets önskemål om uppskjuten legitimationsstart under förutsättning att regeringen tydligt anger vid vilken tidpunkt som lärarlegitimationen respektive förskollärarlegitimationen ska träda i kraft. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remisspromemoria om ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare.

Sammanfattning

  • Reglerna om legitimation måste enligt förbundet börja gälla läsåret 2013/2014.
  • En prioritering av godkännande av legitimationerna måste göras. De grupper av lärare som ska sköta myndighetsutövning i form av betygssättning måste prioriteras i hanteringen.
  • För att trygga genomförandet av lärarlegitimationen bör regeringen återkomma med förslag om fasta introduktionsplatser, samt förslag om hur lärarutbildningen ska kunna dimensioneras efter verksamhetens behov.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55