Lärarförsörjningen för nationella minoriteter

Lärarnas Riksförbund instämmer i behovet att förstärka och koncentrera de akademiska miljöerna för de nationella minoriteterna. Förbundet instämmer därför i förslaget att ge fem olika lärosäten ansvar för varsitt minoritetsspråk. Det framkommer i ett nytt remissvar till Utbildningsdepartementet. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i Högskoleverkets rapport "Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna - hur kan den tryggas?"

Sammanfattning

Lärarnas Riksförbund instämmer i följande förslag:

  • Satsning på akademiska miljöer för de nationella minoritetsspråken.
  • Möjlighet att utbilda sig till lärare i minoritetsspråk på grundlärarutbildningens inriktningar mot förskoleklass och 1-3 samt 4-6 och på ämneslärarutbildningens båda inriktningar.
  • Inrättandet av en "särskild lärarutbildning" för de nationella minoritetsspråken, främst riktad mot yrkesverksamma som saknar behörighet.
  • Satsningar på stipendiefinansierad akademisk utbildning för blivande lärare i och på nationella minoritetsspråk.
  • En uppdelning av modersmålsämnet där det görs skillnad på de nationella minoriteterna och andra språk.
  • Ett utökat uppdrag till Skolverket när det gäller insamling av statistik rörande barn, elever och lärare som ingår i de nationella minoriteterna.

Lärarnas Riksförbund avvisar följande förslag:

  • Att det förutsätts att lärare som ska undervisa, och annan personal som ska arbeta med barnen/eleverna, på det aktuella språket också ska ha akademisk utbildning i språket.
  • Inrättande av ett nationellt, gemensamt ämnesdidaktiskt centrum för de olika språken. Detta kan dock bli aktuellt på sikt.
  • Att Skolverket ges uppdraget att utveckla läromedel. Detta uppdrag bör istället ges till de akademiska miljöerna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55