Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Lärarnas Riksförbund välkomnar initiativet att inom socialförsäkringsutredningen utreda den sociala trygghet som finns vid gränsarbete i Norden.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över Sacos betänkande "I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden". Förbundet välkomnar i sitt remissvar initiativet att inom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen utreda den sociala trygghet som finns vid gränsarbete i Norden. En bättre samlad information för gränsarbetare och ökad kunskap bland handläggare på myndigheter och institutioner skulle kunna förebygga och motverka att gränshinder alls uppstår.

I remissvaret instämmer förbundet i förslaget om ett utvidgat försäkringsskydd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett utökat försäkringsskydd i enlighet med utredningens förslag är angeläget dels för att ge den enskilde individen ett bättre skydd, dels för att stimulera fler företag att vilja ta emot personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Förbundet biträder utredningens förslag om att införa en ny bestämmelse i Lagen om arbetslöshetskassor, där det ska framgå att för den som ska bedömas enligt förordning 883/2004, ska rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa upphöra senast vid månadsskiftet före den månad när han eller hon fyller 65 år.

 

Förbundet biträder även förslaget om att en ny bestämmelse införs i lag om arbetslöshetskassor, där det ska framgå att för de vars rätt till arbetslöshetsförmåner bedöms med stöd av förordning 883/2004 ska inträdet i en arbetslöshetskassa anses ha skett tidigast första dagen i månaden innan den kalendermånad när ansökan om medlemskap gjordes.

Avslutningsvis anser Lärarnas Riksförbund att det är angeläget att tydliggöra hur ersättning sker för deltidsarbetslösa som bor i ett land och arbetar i ett annat. Eftersom denna fråga inte behandlats i detta delbetänkande, bör frågan utredas inom ramen för den övriga socialförsäkringsutredningen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55