Bedömning och betygssättning i gymnasiet

Lärarnas Riksförbund vill se skarpare skrivelser om bland annat rektors ansvar för rutiner kring betygssättning i och med arbetsplatsförlagt lärande, samt om skolors organisering för likvärdig bedömning och betygssättning. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan.

Remissvaret i sammanfattning

  • Förbundets medlemmar uttrycker ett fortsatt behov av kraftfulla implementeringsinsatser kopplat till det nya betygssystemet.
  • Lärarnas Riksförbund vill se skarpare skrivelser om bland annat rektors ansvar för rutiner kring betygssättning i och med arbetsplatsförlagt lärande, samt om skolors organisering för likvärdig bedömning och betygssättning.
  • De ökade dokumentationskraven medför en mycket ansträngd arbetssituation för lärare. För att statens intentioner ska kunna förverkligas måste staten ge ett tydligt uppdrag till arbetsmarknadens parter att i avtal reglera hur arbetstiden ska disponeras.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55