Systematiskt kvalitetsarbete bör utgå från Skollagen

Det systematiska kvalitetsarbetet måste ta sin utgångspunkt i Skollagen. Det menar Lärarnas Riksförbunds i synpunkterna på förslaget avseende Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag. Förbundet bejakar de föreslagna allmänna råden, men menar att kvalitetsarbetet måste utgå från Skollagens 5§, det vill säga att "utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet".

Förbundet vill också påtala behovet av ytterligare uppföljning på nationell nivå, inte enbart av kunskapsresultat utan även av resursanvändning och resursfördelning. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55