Ny bibliotekslag

Endast de delar som berör skolbiblioteken kommer att kommenteras i detta remissvar. 

Utredningen har valt att införliva de formuleringar som står i skollagen med förslaget till ny bibliotekslag. Oavsett om eventuella förändringar som rör skolbiblioteken förs in via skollagen eller direkt i bibliotekslagen vill förbundet lyfta fram följande brister med dagens reglering av skolbiblioteken:

  • En särskild ändamålsbestämmelse behövs för skolbiblioteken. Av denna bör framgå varför varje skola måste ha tillgång till skolbibliotek, samt skolbibliotekets koppling till undervisningen.
  • En definition av skolbibliotek bör formuleras och lyftas in i lagtext. I dag finns Skolinspektionens informationsblad (dat. 2011-09-30) att rådfråga, vilket inte har juridisk status. Här refereras formuleringar från andra källor gällande definitionen av ett skolbibliotek.
  • Tillgången till skolbibliotek behöver regleras. Det måste finnas en konkret formulering för skolhuvudmännen och Skolinspektionen att förhålla sig till. Skolinspektionens egen formulering om "den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan" kan vara vägledande i det arbetet.
  • En innehållslig beskrivning av skolbiblioteket bör också införas, där de områden som biblioteket ska omfatta står inskrivet.
  • Bemanningen av skolbiblioteken måste säkras så att elever och lärare kan få ett professionellt stöd i relation till det material under föregående punkt som skolbiblioteket härbärgerar. Bemanningen kan enligt förbundet utövas av antingen utbildade skolbibliotekarier eller via lärarbibliotekarier, det vill säga lärare som efter en akademisk tilläggsutbildning får kompetens att ansvara för och arbeta i skolbibliotek. Den akademiska tilläggsutbildningen för blivande lärarbibliotekarier bör innehålla moment om arkivering, orientering i för bibliotek viktiga databaser och vägledning av lärare och elever i skolbibliotek.