Förstärkt skydd vid visstidsanställning

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på promemorian Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat. 

  • Lärarnas Riksförbund har i yttrande över promemorian Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen påpekat att förbundet har ett antal egna exempel och negativa praktiska erfarenheter från att såväl offentliga som enskilda arbetsgivare medvetet missbrukat möjligheterna till visstidsanställningar.

  • Förbundets grundläggande uppfattning är att alla kringgåenden, och försök till detta, av anställningsskyddslagens huvudregel om tillsvidareanställning, ska motverkas. Det är för Lärarnas Riksförbund en mycket viktig och principiellt angelägen fråga att värna om och förbundet välkomnar således att skyddet för tidsbegränsat anställda förbättras.

  • Lärarnas Riksförbund tillstyrker att om en arbetstagare under en period då provanställning eller tidsbegränsade anställningar följt på varandra, har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

  • Att en anställning har följt på en annan anställning om den påbörjats inom tre månader efter att den föregående har avslutats.

  • Att informationsskyldigheten för arbetsgivaren utökas avseende skyldigheten att på arbetstagarens begäran lämna specificerad information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid i allmän visstidsanställning eller vikariat.