Gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning. 

  • Målgruppen för riksrekryterande rörelsehindrade (RgRh) förtydligas
  • Rätten till tvåspråkig riksgymnasieutbildning regleras i skollagen
  • Nämnden för mottagande i specialskolan och till gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning inrättas
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten får ett utökat ansvar för styrning och avtal samt att staten riktar ett förstärkt stöd till kommunala och fristående huvudmän
  • Lärarnas Riksförbund delar utredningens bedömning att finansieringssystemet för berörda skolformer måste få en tydligare och mer överblickbar struktur. Dock vill förbundet se ett fortsatt stort statligt  ansvarstagande för finansieringen av dessa elevers utbildning.
  • Lärarnas Riksförbund anser inte att de särskilda reglerna om långsammare studietakt bör tas bort
  • Lärarnas Riksförbund anser inte heller att staten bör släppa sitt delfinansieringsansvar för elevernas utbildningskostnader
  • Lärarnas Riksförbund anser att förslaget om tydligare målgrupp för riksgymnasieutbildning för ungdomar med dövhet, hörselskada, dövblindhet eller språkstörning (RgT) ska återremitteras. Förbundet saknar en konsekvensanalys för de elever som inte längre skulle tillhöra målgruppen.
  • Lärarnas Riksförbund anser även att utredningen inte i tillräcklig utsträckning analyserar vilka konsekvenser ett ökat kommunalt ansvar får för dels de elever som inte längre kommer att tillhöra målgrupperna för RgRh samt Rgt, dels för de elever som utredningen bedömer inte kommer att söka sig till riksgymnasieutbildningarna.