Utökad undervisningstid i matematik

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om utökad undervisningstid i matematik.

  • Lärarnas Riksförbund tillstyrker att matematikämnet tilldelas ytterligare 120 timmar i de skolformer som nämns i promemorian. Detta förutsätter dock att det finns behöriga lärare att tillgå för att undervisningstiden ska kunna utökas.
  • Förbundet avstyrker förslaget om att fortsätta tillåta det som i timplanen kallas för skolans val, där matematik, svenska och svenska som andra språk, samt engelska nu ska undantas från möjligheten att få sin ämnestid reducerad med upp till 20 procent.
  • Förbundet föreslår att den nationella timplanen måste gälla samtliga skolor och huvudmän för att arbetet med att stärka likvärdigheten i svensk grundskola ska uppfattas som legitimt.
  • Skolinspektionen måste få ett tydligt uppdrag av regeringen att inspektera och utvärdera undervisningstiden i samband med inspektion.
  • ​En översyn behöver göras av samtliga grundskolans ämnen vad gäller tidstilldelning och tidsanvändning.
  • Staten bör utreda möjligheten att införa tioårig grundskola, där dagens förskoleklass inlemmas i skolstrukturen.