Ämnes- och ämnesområdesplaner i gymnasiesärskolan

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om Skolverkets förslag till nya ämnes- och ämnesområdesplaner samt ämnen och kurser i programfördjupningar i gymnasiesärskolan.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill tydligt markera behovet av kraftfulla implementeringsinsatser från statens sida i och med förändringen av betygskriterierna för gymnasieskolan.

Erfarenheterna från den stora betygsreformen på 1990-talet visar tydligt att likvärdigheten i betygssystemet är beroende på vilken grad av fortbildning lärarna erbjuds. Det framkommer tydligt i Riksrevisionsverkets granskningar av implementeringsinsatserna (2004:11, 2011:23).

Förbundets undersökningar visar också att detta är en viktigt villkorsfråga för lärarna. Det är angeläget att fortbildningen sker inom den reglerade arbetstiden så att lärarna ges reella möjligheter att både tillsammans och enskilt bearbeta de förändringar som sker i ämnesplanerna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55