Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remiss av allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Förbundet stödjer i stort de föreslagna allmänna råden, har några kommentarer och önskar även vissa förtydliganden.

Avseende den i remissen specificerade frågan ”i vilka fall ett åtgärdsprogram ska utarbetas” stödjer Lärarnas Riksförbund den av Skolverket föreslagna tolkningen. Men ”andra svårigheter” måste avses sådana svårigheter som medför en risk för att eleven inte når kunskapsmålen. Det är dock viktigt att detta även ses på lång sikt. Till exempel för en elev som tidigare haft lätt för att nå målen men som genom hög frånvaro eller tydligt ointresse för skolarbetet på sikt riskerar att halka efter. Det är då för sent att sätta in åtgärderna när skadan redan är skedd och eleven inte längre når målen i ett eller flera ämnen.