Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på regeringens remiss Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet

Publicerad

Lärarnas Riksförbund står helt bakom införandet av de i promemorian föreslagna karriärstegen. Systemet är ett första steg i att uppvärdera lärarna i grund- och gymnasieskolan och reformen tillsammans med de avsatta statsbidragen kan, rätt genomförd, väsentligt bidra till att öka kunskapsnivån och likvärdigheten i skolan samt bidra till att öka statusen för läraryrket i grund- och gymnasieskolan. Det är av avgörande betydelse att dessa tjänster inte blir allmänna ”utvecklingstjänster” eller administrativa tjänster utan att karriärstegen har väl definierade uppdrag kopplade till skollagen och att tillsättningen av dem sker på ett legitimt sätt så att de får acceptans och avsedd verkan.

Lärarnas Riksförbund har inför avgivandet av detta remissvar ställt ett antal frågor till förbundets kommunföreningar. Kommunföreningarna stödjer med något undantag förslagen i departementspromemorian och bifogas till detta remissvar.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55