Nya villkor för public service

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på remissen "Nya villkor för public service (SOU 2012:59)". Förbundet lämnar endast synpunkter på de delar av betänkandet som har betydelse för det svenska utbildningsväsendet.

Lärarnas Riksförbund anser att UR har en mycket viktig roll
att spela som producent av kvalitativa utbildningsprogram som kan användas i skolans undervisning. Som UR:s och SCB:s användarundersökningar visar använder en stor andel lärare dessa program i sin undervisning.


Att dessa program finns fritt tillgängliga för lärare är av stor betydelse. Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Makten över läromedlen” (2012) visade att en stor andel lärare upplever att de har begränsade möjligheter att påverka sina läromedelsval, i synnerhet lärare i grundskolans tidiga årskurser. Det som i störst utsträckning begränsar lärarna är skolans ekonomi.


Av dessa anledningar anser Lärarnas Riksförbund också att
det är av yttersta vikt att UR:s projekt för att öka tillgängligheten till sin program får förutsättningar att fortsätta.