Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Lärarnas Riksförbunds yttrande över promemorian Genomförande av EUs direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (Ds 2012:45)

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets ovan rubricerade promemoria.

I promemorian redovisas på ett bra sätt de övervägande och behov av att justera och klargöra de författningsförändringar på lag- och förordningsnivå som bedöms vara nödvändiga för att genomföra direktivet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55