Statligt stöd vid korttidsarbete

Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (Ds 2012:15)

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet lämnar synpunkter endast på den del av förslaget som berör undantaget i eventuell lagstiftning.

Detta förslag innebär att verksamhet som bedrivs av stat, kommun eller landsting inte ska kunna få statligt stöd för korttidsarbete. Inte heller privat driven verksamhet som i huvudsak (mer än 50 %) bekostas av allmänna medel ska kunna få del av stödet.

Lärarnas Riksförbund anser att det är av yttersta vikt att en eventuell lagstiftning om statligt stöd vid korttidsarbete beaktar alla risker för oegentligheter i sammanhanget.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55