Läsandets kultur — slutbetänkande av Litteraturutredningen

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på remissen Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen. Förbundet begränsar sig till att lämna kommentarer och komma med förslag kring de delar som berör skolan.

Publicerad

Litteraturutredningens slutbetänkande är både ambitiöst och utgör viktig läsning för den som vill förstå de utmaningar hela samhället står inför vad gäller befolkningens läsvanor och läsförmåga. De största utmaningarna finns, precis som utredningen konstaterar, i skolan där elevernas läsförmåga försämrats märkbart sedan början av 1990-talet. God läsförmåga hos hela befolkningen är en förutsättning för att det demokratiska samhället ska fungera.

Lärarnas Riksförbund har ingen anledning att ifrågasätta behovet av ett generellt Läslyft för Sverige, som utredningen föreslår. Däremot anser förbundet att de insatser som ska göras måste ta sin utgångspunkt i vad undervisningen i skolan mer permanent behöver för att höja elevernas och på sikt befolkningens läsförmåga.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55