Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet med mera

Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag som främst innebär regelförändringar inom socialförsäkringsområdet

Lärarnas Riksförbund ser med tillfredsställelse på viljan att förenkla regelverket inom socialförsäkringsområdet. Förbundet avstår från att yttra sig gällande promemorians övriga förslag.