Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen i promemorian.

Förbundet vill särskilt betona betydelsen av att sökande med nya betyg endast ska generera platser i urvalsgruppen när beräkningen av antalet platser sker, samt att överföringen av platser från kompletteringsgruppen till betygsgruppen fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i gruppen med gamla respektive nya betyg.