Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Skolverkets förslag till allmänna råd


Publicerad

Av den anledningen har förbundet endast ett fåtal synpunkter att delge.

  • De allmänna råden bör förtydliga vilka rutiner som ska iakttagas vid övergången mellan förskola/förskoleklass och grundskola när det gäller elever som eventuellt tillhör grundsärskolans målgrupp. Att det ska finnas en kommunikation mellan skolformerna bör framgå i dokumentet.
  • Den pedagogiska utredningen, som utgör en av flera delar i bedömningen om en elev tillhör målgruppen för grund- eller gymnasiesärskolan, måste genomföras av legitimerade lärare och speciallärare/specialpedagoger.
  • Det är av stor vikt att de allmänna råden på ett tydligare sätt rekommenderar att beslut om mottagande ska ske på central nivå hos huvudmannen, inte på delegation till rektorer. Det finns en risk att ekonomiska intressen på enskilda skolenheter kan skymma vad som är bäst för eleven.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55